<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, June 05, 2005

\\*my summer vacation*//

ano bang hindi ko malilimutan sa summer vacation na to?
marami... tulad nung time na nawala ako and nakarating ako sa city hall ng manila... tapos ung nahulog ako dun sa hagdanan nila tita tess nung first day ko dun sa bahay nila... then there's also our "operation tuli" na kasama ko sila "mommy". tapos ung tour namin. and then ung pag-iinternet ko tuwing gabi dun sa recto (na lagi kong kasabay sila cox)... ung lagi kong ino-order sa Jollibee na Peach Mango at Swirly Bits... ung time na nagkasakit ako dun sa dorm... ung unang beses namin na pumunta sa cavite; nakarating kami sa silang,cavite wherein dapat sa carmona lang kami... ang dami talaga... I was able to go around the different parts of manila this summer. all in all masaya itong summer na to. plus... nagparelax ako. ^^ o di ba?

Remembering On|5:02 AM|

+ + + + +