<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, May 26, 2005

\\*stupid me...*//

ewan ko ba kung ano problema ng site na to... or maybe it's the computer....
bad day na naman.
pumunta kami sa cavite kanina. dinalaw namin si mommy. pinacheckapan rin namin si reijin. bka kse may primary complex siya. anyway, di naman namin siya napa PPD test kse kulang na ung gamot.

after that we left for alabang na. anyway, nagpaiwan ako dun sa EDSA central para magtingin tingin and naalala ko na kailangan ko ng shades. I bought one at a retail store.... and then while I was walking, I didn't want to carry the plastic kse parang "hindi bagay"... and so naisipan ko siyang hawakan na lang. I walked all around the mall holding it. Then when I decided to take a jeep home... napag-isip isip ko... mukha rin naman akong tanga kse it was raining all day. Siguro iniisip nung ibang tao "who'd bring a sunglass on a rainy day?"

tapos ito pa... I got off at the wrong stop. Akala ko kse Countryside na... then na-realize ko na de castro pa lang pala. sumakay na lang ako ulit... pero grabe nakakahiya!

Remembering On|6:06 AM|

+ + + + +