<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, May 22, 2005

\\*kakabad trip*//

first of all, I've just checked my account in friendster and so far wala pa ring nag-a add sa kin dun sa mga ininvite ko.
I-cancel ko na lang kaya lahat ng pending invites ko?
ang mas nakakainis pa... andon si ano... something tells me na nakita niya na ung profile ko. kakainis talaga. sobra! grrr... mas sumakit tuloy ang ulo ko.

eto pa... bumalik ung curl ng hair ko kse shi nampoo ko siya kagabi. now it's like sabog na naman. tapos wala pang headphones/speaker dito sa internet cafe na 'to. tapos... tapos... wala na akong pera! wahhhh!

iba na nga lang na topic...
I cleaned our house yesterday. god! grabe ung dust. it's like it hasn't been cleaned in years. nagmop pa ako. then I took off the curtains. (I'll just wash them tomorrow)

Reijin can stand up with support and he is also starting to babble now. (Sana pumunta sila ngayon sa Ever para magpa picture kami. )

kakaasar nga lang ung ama niya. He's sick.

dadating daw si ate pia bukas. kala ko nga natuloy siya kagabi. I woke up with a start kse naalala ko na dapat ko siyang sunduin. pero nung tinanong ko si tito walter kung may nagtext sa kanya, sabi wala naman. Bukas pa daw siya luluwas.

hay... gugutom na ko. gtg.

Remembering On|3:14 AM|

+ + + + +