<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tuesday, April 12, 2005

\\*selfishness*//

Take away the pain
Take away the blame
I hope I wont go insane.


Naiinis ako na naiiyak. Kuya dropped by at the dorm this afternoon. Hiningi nya yung pinabibigay ni Mommy na P700 and at the same time, dinala niya ung pinapadala ko kay auntie ritz. So naturally, I thought auntie ritz sent him.

Then after a few minutes, dad arrived asking me if I gave kuya the money. I said yes. Parang nanghihinayang ung mukha ni daddy. Tapos sabi niya si kuya daw pala talagang hindi na nagbago. Sabi daw ni diane, umuuwi daw un mga 10 pm na. Ni hindi man lang daw bumibili ng pagkain dun sa bahay. Binibigyan daw ni daddy siya ng pera pero ginagastos lang sa Ever.

Kakainis talaga. Si mommy, halos hindi na nagpapahinga dun sa pinagtratrabahuhan niya. Tapos si daddy nagkakasakit na kse kung ano ano na lang na racket ang ginagawa para lang kumita. Tapos siya, wala man lang konsiderasyon.

For god's sake! Sila na nga ang bumubuhay dun sa pamilya niya. Pinapapag-aral siya pero nagloko lang siya at nag-asawa ng maaga. I don't mind latter very much pero sana man lang magsikap siya hindi lamang para sa sarili niya kundi para na rin kay reijin.

He's so selfish. Napakaselfish niya! Why can't he think of the others even for just awhile.

I'm just so fed up with him. Nakakainis talaga siya. Magbabago pa ba siya?

Remembering On|3:52 AM|

+ + + + +