<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saturday, April 30, 2005

\\*Happy moments*//

woke up at 7:30 am. then I remembered the operation tule in tondo. we were supposed to be there at 8 am! actually, mas nauna pa nga si mommy maligo kesa sa min. Paggising ko tulog pa ung iba... We managed to step out of the dorm at 9am. It was a very sunny morning. The kind of morning the make you feel very alive.

by the time we got in tondo, they had already started the operation. the team was composed of two doctors, three midwives and seven of us.

wala. masaya rin. puro tawanan. Si mommy isinupot ba naman ung puto. as in! sabi ko nga lumabas ung pag ka p.g. namin. PATAY GUTOM. E pano ba naman, parang pang h. lupa ang kinakain namin sa dorm. as in!

around 4 pm nung umalis na ung mga doctors, umalis na rin kami. Pumunta kaming baywalk. Dumaan kami sa luneta. Picture picture. May nakita pa nga kaming nagba-ballet.

Tinginan nga sa min ung mga tao kse lahat kami naka white shirt. Ang dami rin naming picture picture. Kala mo day-off namin. ^^

Nung nakarating na kami ng Manila Bay, lumubog na ung araw. Di rin naman na kami masyadong nagtagal.

It was a nice experience.

is it wrong?

aalis na si mommy kina tita tess. pero ang paalam niya, uuwi siya ng Bicol. Actually, lilipat siya sa Cavite. Mali ba na hindi na lang niya ipaalam kay tita tess na aalis siya kse may bago siyang nahanap napagtratrabahuhan? Makakahurt naman kse kung malalaman ni tita tess na ganun. Ano kaya?

Remembering On|4:37 AM|

+ + + + +