<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11792853\x26blogName\x3descape+from+paradise\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schooled-bitch.blogspot.com/\x26vt\x3d-610820809846216073', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Friday, April 29, 2005

\\*bright lights*//

there's something alluring with the city lights. It kinda makes you want to live and experience the hassles and bustle of the city.

I've been trying to get my hands on the mp3 of sunshine by gabrielle. so far, no luck. bad trip nga e.

I was just thinking a while ago what i would've been like if we stayed here in Manila. Some of my classmates back in high school were not even better off than us. Mom and Dad were still working in Saudi Arabia back then. Pero mas ginusto nila mommy na dun kami mag-aral sa Bicol. Ung mga kaklase ko naman nung H.S. nakapag-college dito. Where as ako... dun sa CSPC. Sabagay, mataas naman talaga ang cost of living dito e. Hindi talaga namin kakayanin. Pamasahe pa lang sa pang-araw araw mahirap nang hanapin... pangtuition fee pa kaya. Pano ung kakainin namin araw araw. Pano ung pangbayad sa kuryente?sa tubig?

Sabagay, Okey rin naman ung naging buhay namin dun sa Bicol. Hindi rin naman kami masyadong naghirap. Un nga lang, minsan nandoon pa rin ung inggit. Kikita ko kse ung iba kong classmates. I mean, kung tutuusin sila mommy nag-abroad pero ung parents nila dito lang sa pilipinas pero ba't mas maganda pa rin ung buhay nila kesa sa min?
Lagi silang may bagong damit where as ako- dalawa lang ang maong na pinagpapalit palitan ko. Buti na lang may uniform kamin kung hindi magmumukha akong kawawa. Ang nakakatawa nga e, para kay mommy "marami" daw akong damit. Samantalang mangilan ngilan lang naman ang maaayos ko na t-shirt.

bahala na. konting tiis na lang. hopefully, sana maiahon ko tong pamilya na to. Pero isa rin un sa mga problems ko. What if I don't become successful enough? Do I have what it takes to make it out there? to become successful? I'm not so sure. I'm not competitive enough.

hay... buhay nga naman.

Remembering On|5:32 AM|

+ + + + +